Menu:

Sakrament Chrztu
Warunki przyjęcia dziecka do Chrztu:

 1. Sakramentu Chrztu w Parafii Etnicznej udziela się w Kościele św. Rodziny w Union City i w kaplicy Matki Bożej Patronki Emigrantów w Martinez. Na inne miejsce chrztu wymagana jest zgoda biskupa.
 2. Przynajmniej 30 dni przed datą chrztu należy osobiście dokonać zgłoszenia dziecka.
 3. Do zgłoszenia należy przynieść następujące dokumenty i informacje:
  • ID jednego z rodziców,
  • akt urodzenia dziecka,
  • oraz informacje dotyczące rodziców dziecka i rodziców chrzestnych:
   • personalia rodziców (zawód, miejsce zamieszkania, datę i miejsce ślubu kościelnego i cywilnego, jeśli były zawarte),
   • personalia rodziców chrzestnych (zawód, miejsce zamieszkania, datę i miejsce ślubu kościelnego i cywilnego, jeśli były zawarte).
 4. Rodzice chrzestni powinni ukończyć 16 rok życia, być bierzmowani i przedłożyć zaświadczenie od Księdza Proboszcza własnej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
 5. Przy braku obecności rodzica chrzestnego może go reprezentowwać inna osoba. Wówczas musi przedstawić swoje ID i powinna być pełnoletnia.
 6. Przygotowanie do sakramentu chrztu rodziców dziecka i rodziców chrzestnych odbywa się po uzgodnieniu z księdzem.
 7. Należy zaopatrzyć się w świecę chrzcielną i białą szatę dla dziecka,
 8. Wskazane jest aby rodzice i rodzice chrzestni w pełni uczestniczyli w liturgii. Dlatego też dobrze byłoby, aby rodzice skorzystali wcześniej z sakramentu spowiedzi i w czasie Mszy św. przyjęli Komunię św.

Pierwsza Komunia św.
Uroczystość pierwszokomunijna zazwyczaj odbywa się w maju. Zachęcamy rodziców, aby dołożyli starań w wychowanie religijne dzieci, ucząc je w domu odpowiednich modlitw i wiedzy religijnej.
Wymagania:

  1. Metryka chrztu świeżej daty. Dziecko w dniu I Komunii św. powinno mieć około 8 lat lub więcej.
  2. Dziecko powinno przejść przygotowanie w ramach Szkoły Polskiej, które kończy się egzaminem, bądź w ramach innego programu (wtedy potrzebne jest zaświadczenie o ukończeniu takiego przygotowania). Do przygotowania należy zgłosić się na początku roku szkolnego.
  3. Przed dniem I Komunii dziecko powinno przystąpić pierwszy raz do sakramentu spowiedzi.

Sakrament Pojednania
Warunki dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek Sumienia
   • Żal za grzechy
   • Mocne postanowienie poprawy
   • Szczera spowiedź
   • Zadośćuczynienie
  2. Spowiedź jest przed lub po Mszy św. lub na osobiste życzenie.
  3. Należy przynajmniej raz w roku spowiadać się. Zalecana jest spowiedź comiesięczna.

 

Sakrament Bierzmowania
Wymagania:

  1. Metryka chrztu. Osoba bierzmowana powinna mieć ukończone w dniu bierzmowania co najmniej 13 lat.
  2. Kandydat powinien przejść przygotowanie w ramach Szkoły Polskiej, które kończy się egzaminem, bądź w ramach innego programu (wtedy potrzebne jest zaświadczenie o ukończeniu takiego programu).
  3. Powinien podjąć konkretne zaangażowanie na rzecz wspólnoty Polish Pastoral Center.

Sakrament Małżeństwa
Potrzebne dokumenty i czynności przygotowujące narzeczonych do ślubu:

  1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej koniecznie 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.
  2. Metryka chrztu świeżej daty z adnotacją o bierzmowaniu. Różnica pomiędzy datą wystawienia metryki a datą zawarcia małżeństwa nie może być większa niż 6 miesięcy.
  3. ID, świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły zawodowej lub średniej.
  4. Narzeczeni biorą udział w naukach przedślubnych, zobowiązani są do katechumenatu przedmałżeńskiego (katechez przedmałżeńskich).
  5. Informujemy, że wiek kanoniczny uprawniający do zawarcia Sakramentu Małżeństwa wynosi dla kobiety i mężczyzny 18 lat.
  6. Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno-prawne, obydwoje nupturienci muszą się udać do urzędu w swoim okręgu celem dokonania tam niezbędnych czynności prawnych i wystawienia licencji na małżeństwo cywilne.

Sakrament Namaszczenia Chorych

  1. Jezus Chrystus z wielką miłością pochylał się nad chorymi, których Mu przynoszono, udzielając im daru łaski nawrócenia i odpuszczenia grzechów. Kościół spełniając misję Chrystusa także pochyla się nad chorymi, udzielając im daru łaski sakramentów świętych.
  2. Sakrament Chorych to sakrament niosący uzdrowienie duszy i ciała oraz odpuszczenie grzechów.
  3. Każdy chory powinien go przyjąć z wiarą i pokorą. Może to uczynić po wcześniejszym uzgodnieniu lub w niebezpieczeństwie śmierci o każdej porze dnia i nocy.
  4. Jeśli jest ktoś w szpitalu, niech nie zwleka z przyjęciem sakramentów świętych.

Pogrzeb chrześcijański
Należy przedłożyć:

  1. Skrócony odpis aktu zgonu.
  2. Uzgodnienie miejsca pochowania zwłok z Zarządem Cmentarza.